بهترین‌های بازیگر مکمل زن
1381
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
1380
بهناز جعفری
برای بازی در فیلم خانه‌ای روی آب
خانه‌ای روی آب
بهناز جعفری
برای بازی در فیلم خانه‌ای روی آب
1377
احترام السادات حبیبیان
برای بازی در فیلم مصائب شیرین
احترام السادات حبیبیان
برای بازی در فیلم مصائب شیرین
تماشا کنید
1373
1371
یاسمین ملک نصر
برای بازی در فیلم سارا
سارا
یاسمین ملک نصر
برای بازی در فیلم سارا
1366
آنیک شفرازیان
برای بازی در فیلم سرزمین آرزوها
سرزمین آرزوها
آنیک شفرازیان
برای بازی در فیلم سرزمین آرزوها
1362
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
1361
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت