بهترین‌های بازیگر مکمل مرد
1381
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
1371
جهانبخش سلطانی
برای بازی در فیلم شرم
شرم
جهانبخش سلطانی
برای بازی در فیلم شرم
1364
اسماعیل محمدی
برای بازی در فیلم تنوره دیو
تنوره دیو
اسماعیل محمدی
برای بازی در فیلم تنوره دیو
1363
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
1361
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت