بهترین کارگردان‌ها
1395
وحید جلیلوند
برای کارگردانی فیلم بدون تاریخ، بدون امضا
بدون تاریخ، بدون امضا
وحید جلیلوند
برای کارگردانی فیلم بدون تاریخ، بدون امضا
1394
سعید روستایی
برای کارگردانی فیلم ابد و یک روز
سعید روستایی
برای کارگردانی فیلم ابد و یک روز
تماشا کنید
1393
ابوالحسن داوودی
برای کارگردانی فیلم رخ دیوانه
ابوالحسن داوودی
برای کارگردانی فیلم رخ دیوانه
تماشا کنید
1392
احمدرضا درویش
برای کارگردانی فیلم رستاخیز
رستاخیز
احمدرضا درویش
برای کارگردانی فیلم رستاخیز
1391
پرویز شهبازی
برای کارگردانی فیلم دربند
پرویز شهبازی
برای کارگردانی فیلم دربند
تماشا کنید
1390
پرویز شیخ طادی
برای کارگردانی فیلم روزهای زندگی
روزهای زندگی
پرویز شیخ طادی
برای کارگردانی فیلم روزهای زندگی
1385
محمد حسین لطیفی
برای کارگردانی فیلم روز سوم
روز سوم
محمد حسین لطیفی
برای کارگردانی فیلم روز سوم
1382
احمدرضا درویش
برای کارگردانی فیلم دوئل
دوئل
احمدرضا درویش
برای کارگردانی فیلم دوئل
1381
رضا میرکریمی
برای کارگردانی فیلم اینجا چراغی روشن است
اینجا چراغی روشن است
رضا میرکریمی
برای کارگردانی فیلم اینجا چراغی روشن است
1378
بهمن فرمان آرا
برای کارگردانی فیلم خانه‌ای روی آب
خانه‌ای روی آب
بهمن فرمان آرا
برای کارگردانی فیلم خانه‌ای روی آب
1372
محمد بزرگ نیا
برای کارگردانی فیلم جنگ نفت‌کش‌ها
جنگ نفت‌کش‌ها
محمد بزرگ نیا
برای کارگردانی فیلم جنگ نفت‌کش‌ها
1370
رخشان بنی اعتماد
برای کارگردانی فیلم نرگس
نرگس
رخشان بنی اعتماد
برای کارگردانی فیلم نرگس
1369
واروژ کریم مسیحی
برای کارگردانی فیلم پرده آخر
واروژ کریم مسیحی
برای کارگردانی فیلم پرده آخر
تماشا کنید
1366
کیانوش عیاری
برای کارگردانی فیلم آن‌سوی آتش
آن‌سوی آتش
کیانوش عیاری
برای کارگردانی فیلم آن‌سوی آتش
1365
عباس کیارستمی
برای کارگردانی فیلم خانه دوست کجاست؟
خانه دوست کجاست؟
عباس کیارستمی
برای کارگردانی فیلم خانه دوست کجاست؟
1364
کیانوش عیاری
برای کارگردانی فیلم تنوره دیو
تنوره دیو
کیانوش عیاری
برای کارگردانی فیلم تنوره دیو
1363
یدالله صمدی
برای کارگردانی فیلم مردی که زیاد می‌دانست
مردی که زیاد می‌دانست
یدالله صمدی
برای کارگردانی فیلم مردی که زیاد می‌دانست
1362
خسرو سینایی
برای کارگردانی فیلم هیولای درون
هیولای درون
خسرو سینایی
برای کارگردانی فیلم هیولای درون
1361
برنده نداشت
برای کارگردانی فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای کارگردانی فیلم برنده نداشت