بهترین‌های بازیگر مکمل مرد
1381
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
1371
جهانبخش سلطانی
برای بازی در فیلم شرم
شرم
جهانبخش سلطانی
برای بازی در فیلم شرم
1367
محمود جعفری
برای بازی در فیلم شاخه‌های بید
شاخه‌های بید
محمود جعفری
برای بازی در فیلم شاخه‌های بید
1367
محمود جعفری
برای بازی در فیلم زرد قناری
زرد قناری
محمود جعفری
برای بازی در فیلم زرد قناری
1364
اسماعیل محمدی
برای بازی در فیلم تنوره دیو
تنوره دیو
اسماعیل محمدی
برای بازی در فیلم تنوره دیو
1363
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
1361
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت