بهترین‌های نقش اول زن
1396
سارا بهرامی
برای بازی در فیلم دارکوب
دارکوب
سارا بهرامی
برای بازی در فیلم دارکوب
1383
فرشته صدرعرفایی
برای بازی در فیلم کافه ترانزیت
کافه ترانزیت
فرشته صدرعرفایی
برای بازی در فیلم کافه ترانزیت
1373
مینا لاکانی
برای بازی در فیلم دیدار
دیدار
مینا لاکانی
برای بازی در فیلم دیدار
1370
1368
رقیه چهره آزاد
برای بازی در فیلم مادر
مادر
رقیه چهره آزاد
برای بازی در فیلم مادر
1366
پروانه معصومی
برای بازی در فیلم جهیزیه‌ای برای رباب
جهیزیه‌ای برای رباب
پروانه معصومی
برای بازی در فیلم جهیزیه‌ای برای رباب
1366
پروانه معصومی
برای بازی در فیلم شکوه زندگی
شکوه زندگی
پروانه معصومی
برای بازی در فیلم شکوه زندگی
1365
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
1365
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
1364
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
1363
جیران شریف
برای بازی در فیلم مترسک
مترسک
جیران شریف
برای بازی در فیلم مترسک
1363
پروانه معصومی
برای بازی در فیلم گل‌های داوودی
گل‌های داوودی
پروانه معصومی
برای بازی در فیلم گل‌های داوودی
1362
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
1361
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت
برنده نداشت
برای بازی در فیلم برنده نداشت